Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2021 của Giám đốc Sở Công Thương TP Hải Phòng

Thời gian 07/01/2021 15:18
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2021 của Giám đốc Sở Công Thương TP Hải Phòng