Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 02/12/2021 15:33

Kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

KẾ HOẠCH

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Thực hiện Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 23/11/2021 của UBND thành phố về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch triển khai như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai các biện pháp đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong phạm vi cơ quan Sở Công Thương cũng như trong quá trình triển khai các hoạt động chuyên môn, nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; đồng thời hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần thiết lập trạng thái bình thường mới.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tập thể lãnh đạo Sở; Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, phòng, Trung tâm; Xác định trách nhiệm của mỗi cá nhân gắn với vị trí, công việc đảm nhiệm.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN

1. Công tác thông tin, tuyên truyền

1.1. Các phòng thuộc Sở, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp:

- Quán triệt nội dung Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 23/11/2021 của UBND thành phố về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 tới toàn thể công chức, viên chức trực thuộc.

- Tiếp tục quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị không ra khỏi địa bàn thành phố, trong trường hợp cần thiết ra khỏi thành phố, phải báo cáo Chủ tịch UBND thành phố (đối với Lãnh đạo Sở), công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở quản lý phải báo cáo Giám đốc Sở. Người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm quản lý công chức, viên chức và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về công tác phòng chống dịch Covid-19 của đơn vị mình.

- Hướng dẫn công chức, viên chức, người lao động của đơn vị chủ động thực hiện và vận động người thân trong gia đình thực hiện quy định về biện pháp áp dụng đối với cá nhân: Tuân thủ 5K; ứng dụng công nghệ thông tin; đi lại giữa các địa phương có cấp độ dịch khác nhau (chi tiết theo quy định tại Phụ lục 3 Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 23/11/2021 của UBND thành phố).

- Công chức, viên chức thuộc Sở được cử tham gia Bộ phận thường trực của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid - 19 thành phố thực hiện nghiêm lịch trực đã được phân công, đảm bảo đúng, đủ thời gian theo quy định, báo cáo với lãnh đạo Phòng những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị trong qua trình thực hiện nhiệm vụ.

1.2. Văn phòng Sở công bố nội dung Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 23/11/2021 trên cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương.

2. Triển khai các biện pháp thích ứng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại phòng, Trung tâm:

- Toàn thể công chức, viên chức tuân thủ các biện pháp áp dụng đối với cá nhân; hướng dẫn công dân đến liên hệ công tác tuân thủ quy định 5K.

- Rà soát những nhiệm vụ còn lại của năm, khẩn trương đề xuất Lãnh đạo Sở phê duyệt, tổ chức triển khai các hoạt động phù hợp với cấp độ dịch trên địa bàn thành phố. Lưu ý, tất cả các hoạt động khi triển khai phải xây dựng kế hoạch bằng văn bản, trong đó có biện pháp đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

- Theo dõi, hướng dẫn, giám sát việc triển khai áp dụng các biện pháp thích ứng an toàn tại các đơn vị theo lĩnh vực được giao quản lý.

3. Triển khai các biện pháp bảo đảm kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, ổn định hoạt động sản xuất kinh, doanh doanh

3.1. Các phòng: Quản lý Năng lượng, Quản lý Công nghiệp, Quản lý Thương mại, Quản lý Đầu tư và Hợp tác quốc tế, Kỹ thuật An toàn – Môi trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Kịp thời tháo gỡ ngay khó khăn, xử lý các vấn đề đột xuất, phát sinh liên quan đến công tác phòng, chống dịch cho các quận, huyện.

- Tham mưu chỉ đạo công tác bảo đảm hàng hóa, nguyên vật liệu, năng lượng để đáp ứng yêu cầu phục hồi sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội.

- Hướng dẫn doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp và thương mại, dịch vụ “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn.

3.2. Phòng Quản lý Công nghiệp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án công nghiệp quan trọng; hỗ trợ tối đa các nhà máy duy trì và khôi phục sản xuất để giữ đơn hàng, chuỗi cung ứng.

3.3. Phòng Quản lý Thương mại:

- Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến của dịch Covid-19; tình hình cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu để kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các quận, huyện triển khai các nhiệm vụ, phương án 4 tại chỗ bảo đảm cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân.

- Chủ động nắm tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn, kịp thời thông tin đến doanh nghiệp các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh của thành phố; thường xuyên liên hệ với hệ thống phân phối bán lẻ trên địa bàn nhằm kịp thời có giải pháp phối hợp với các cơ quan chức năng để đảm bảo lưu thông hàng hóa.

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 08/10/2021 của UBND thành phố về Đảm bảo lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân trong khu vực phong tỏa, khu vực ở mức “Nguy cơ rất cao” khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên địa bàn thành phố.

3.4. Công tác kiểm tra, giám sát:

- Thanh tra Sở: Tiếp tục tham gia Tổ kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 2181/QĐ-UBND của UBND thành phố về kiểm tra, xử lý các vi phạm hành chính về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn thành phố, kết hợp kiểm tra công tác phòng chống dịch ngành công thương theo từng cấp độ dịch.

- Phòng Quản lý Công nghiệp và phòng Quản lý Thương mại: Tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và nắm bắt tình hình dự trữ, cung cầu, giá cả hàng hóa thiết yếu tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị và các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố.

3.5. Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp:

- Phối hợp với phòng chuyên môn thực hiện việc mua sắm cung cấp hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 đúng quy định; công khai, minh bạch; đảm bảo tiết kiệm và phòng, chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng.

- Thường xuyên triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan Sở ở mức độ rất cao, nguy cơ cao, Chỉ đạo lực lượng bảo vệ tăng cường thực hiện giám sát người ra, vào cơ quan: Đo nhiệt độ, hướng dẫn sát khuẩn, khai báo y tế, ghi nhật ký hàng ngày, từ chối cho vào cơ quan đối với người đến cơ quan không đeo khẩu trang, không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

- Bộ phận “Một cửa” thực hiện khử khuẩn hàng ngày bằng cồn y tế; Công chức làm việc tại Bộ phận “Một cửa” phải đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với công dân, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến hoặc thông qua các dịch vụ bưu chính công ích. Không giải quyết các trường hợp nếu không đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở khen thưởng kịp thời; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc Sở: Chịu trách nhiệm chỉ đạo chung việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Các Phó Giám đốc Sở: Căn cứ lĩnh vực được phân công phụ trách, thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị thực hiện nhiệm vụ, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị trong quá trình triển khai.

2. Trưởng các phòng chuyên môn, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện các nhiệm vụ nêu trên; cập nhật tình hình, cấp độ dịch của thành phố và áp dụng biện pháp đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong lĩnh vực được phân công.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 23/11/2021, các phòng, Trung tâm thuộc Sở chủ động đề xuất, báo cáo những nội dung cần thiết sửa đổi, bổ sung, gửi phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở xem xét, quyết định.

4. Giao phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp phối hợp với các phòng thuộc Sở theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, kịp thời báo cáo Giám đốc Sở nếu có phát sinh, vướng mắc./.