Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 11/11/2021 16:49

V/v thông tin, khuyến cáo về hoạt động điều tiết hàng hoá xuất khẩu từ nội địa lên cửa khẩu chính Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn