Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 10/09/2021 18:00

Thông báo về việc tổ chức, vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất thông qua hệ thống vận tải đường sát Việt Nam