Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 27/09/2021 10:28

Thông báo về việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Virus Sars-CoV-2 bằng phương pháp Realtime PCR (mẫu gộp) đối với hàng hoá và phương tiện vận chuyển