Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 20/08/2021 15:00

Thông báo về việc phía Trung Quốc kiểm soát đầu vào đối với virus Sars-CoV-2 trên hàng thực phẩm nhập khẩu.