Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 09/08/2021 11:00

Thông báo về việc mời tham dự Hội thảo trực tuyến “Nâng cấp chiến lược- Thay đổi doanh thu” ứng phó với bất lợi và khó khăn do dịch Covid-19.