Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 21/09/2021 17:00

Danh mục tài liệu chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2021

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

PHỤC VỤ KỲ THI TUYỂN CHỨC THEO CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 2021

LĨNH VỰC: THƯƠNG MẠI

TT

Tên loại văn bản

Số/ ký hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu

Số trang

1

Nghị định

02/2003/NĐ-CP

14/01/2003

Chính phủ

Về phát triển và quản lý chợ

13

2

Nghị định

114/2009/NĐ-CP

23/12/2009

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ

8

3

Nghị định

87/2018/NĐ-CP

15/6/2018

Chính phủ

Về Kinh doanh khí

55

4

Nghị định

83/2014/NĐ-CP

03/09/2014

Chính phủ

Về kinh doanh xăng dầu

57

5

Nghị định

81/2018/NĐ-CP

22/5/2018

Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về một số hoạt động xúc tiến thương mại.

46

6

Nghị định

40/2018/NĐ-CP

12/3/2018

Chính phủ

Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

37

7

Nghị định

105/2017/NĐ-CP

14/9/2017

Chính phủ

Về kinh doanh rượu

20

8

Nghị định

09/2018/NĐ-CP

15/01/2018

Chính phủ

Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật quản lý ngoại thương về hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa  và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

31

9

Nghị định

69/2018/NĐ-CP

15/05/2018

Chính Phủ

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương

52

10

Nghị định

07/2016/NĐ-CP

25/01/2016

Chính phủ

Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

21

11

Nghị định

31/2018/NĐ-CP

08/03/2018

Chính phủ

Nghị định Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa

24

12

Nghị định

52/2013/NĐ-CP

16/05/2013

Chính phủ

Nghị định về thương mại điện tử

43

13

Nghị định

107/2020/NĐ-CP

14/9/2020

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

11

 

Tổng số trang

 

 

 

418

 

LĨNH VỰC: CÔNG NGHIỆP

 

TT

Tên loại văn bản

Số/ ký hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu

Số trang

I

KHUYẾN CÔNG

01

Nghị định

45/2012/NĐ-CP

21/5/2012

Chính phủ

Về khuyến công

11

02

Thông tư

26/2014/TT-BCT

28/8/2014

Bộ Công Thương

Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

13

03

Thông tư

14/2018/TT-BCT

28/6/2018

Bộ Công Thương

Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

05

04

Quyết định

21/2019/QĐ-UBND

27/6/2019

UBND thành phố

Ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công thành phố Hải Phòng

10

II

QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP

01

Nghị định

68/2017/NĐ-CP

25/5/2017

Chính phủ

Về quản lý phát triển cụm công nghiệp

25

02

Nghị định

66/2020/NĐ-CP

06/11/2020

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

8

03

Quyết định

24/2018/QĐ-UBND

04/9/2018

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

 

 

10

III

QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

 

1

Nghị định

111/2015/NĐ-CP

11/3/2015

Chính phủ

Về phát triển công nghiệp hỗ trợ

13

2

Quyết định

10/2017/QĐ-TTg

04/3/2017

Thủ tướng

Ban hành quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

11

IV

ĐIỆN, NĂNG LƯỢNG MỚI, NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

01

Luật

28/2004/QH11

03/12/2004

Quốc hội

Luật Điện lực

35

02

Nghị định

21/2011/NĐ-CP

29/3/2011

Chính phủ

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

17

03

Nghị định

137/2013/NĐ-CP

21/10/2013

Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

28

04

Nghị định

14/2014/NĐ-CP

26/2/2014

Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện

20

V

HÓA CHẤT

01

Luật

06/2007/QH12

21/11/2007

Quốc hội

Luật Hóa chất

21

VI

VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP, TIỀN CHẤT THUỐC NỔ

 

01

Luật

14/2017/QH14

20/6/2017

Quốc hội

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

55

02

Thông tư

13/2018/TT-BCT

15/6/2018

Bộ Công Thương

Thông tư quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công

71

VII

AN TOÀN THỰC PHẨM

 

 

 

 

01

Luật

55/2010/QH12

17/6/2010

Quốc hội

An toàn thực phẩm

43

02

Nghị định

15/2018/NĐ-CP

02/02/208

Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

59

 

Tổng số trang

 

 

 

455

 

Các tin cũ hơn