Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020


Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2022-Vietnam Foodexpo 2022

Thời gian 16/11/2022 16:00
Thành phố Hải Phòng quảng bá giới thiệu hơn 100 sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và tiêu biểu tại Vietnam Foodexpo 2022