Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 08/08/2022 14:00

Danh sách chuyên viên làm việc tại bộ phận một cửa

DANH SÁCH

CHUYÊN VIÊN LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phạm Thị Thu Phương

(Thường trực)

Chuyên viên Phòng Thương mại – Chuyên viên Bộ phận Một cửa

0989865697

2

Hoàng Văn Quả

(Thường trực)

Chuyên viên phòng Quản lý Đầu tư và hợp tác quốc tế - Chuyên viên Bộ phận Một cửa

0903431296

3

Vũ Thị Thuý Hồng

Chuyên viên phòng Quản lý KT- AT & MT – Chuyên viên Bộ phận Một cửa

093444285

4

Đoàn Năng Trình

Chuyên viên phòng Quản lý Năng lượng – Chuyên viên Bộ phận Một cửa

0984684996

 

Thông tin đường dây nóng: Đ/c Bùi Quang Hải – Giám đốc: 0903227570.

Đ/c  Đỗ Thanh Tân – Chánh Văn phòng: 0989207205.