Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020


QUYẾT ĐỊNH SỐ 2072/QĐ-UBND NGÀY 17/7/2020 CỦA UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian 08/02/2021 08:48
QUYẾT ĐỊNH SỐ 2072/QĐ-UBND NGÀY 17/7/2020 CỦA UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

QUYẾT ĐỊNH SỐ 2939/QĐ-UBND NGÀY 27/11/2019 VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian 08/02/2021 08:47
QUYẾT ĐỊNH SỐ 2939/QĐ-UBND NGÀY 27/11/2019 VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA CÁC TTHC

Thời gian 08/02/2021 08:46
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA CÁC TTHC ĐÃ CẬP NHẬT SỦA ĐỔI

QUYẾT ĐỊNH SỐ 685/QD-CT CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ CÔNG BỐ CÁC TTHC LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

Thời gian 08/02/2021 08:46
QUYẾT ĐỊNH SỐ 685/QD-CT CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ CÔNG BỐ CÁC TTHC LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

VIDEO HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thời gian 08/02/2021 08:36
VIDEO HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH